Vykurovacie sústavy


Kontrola kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona 314/2012

Podľa zákona 314/2012 Z.z. , ktorý nadobúda platnosť od 01.01.2013 a nahrádza zákon 17/2007 a na základe osvedčenia č.17/2007-0060 vydané SIEA Banská Bystrica vykonávame pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov

Jej cieľom je overovať energetickú hospodárnosť budov a vzhľadom na súčasnú akútnu potrebu zvyšovania energetickej hospodárnosti treba, aby sa v širšom kontexte dostala do povedomia odbornej verejnosti.

§10 Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia podľa osobitného predpisu.

§12 Štátna energetická inšpekcia uloží pokutu :

a) do 1600 eur vlastníkovi budovy ak nezabezpečí pravidelnú kontrolu

Táto prehliadka nenahrádza servisné prehliadky požadované výrobcom kotlov ani odborné prehliadky a skúšky /revízie/ v zmysle Vyh.508/2009 Z.Z.

Tento zákon sa vzťahuje §1 ods.2 na kotly v nevýrobných budovách s menovitým výkonom 20 kW a viac, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosilne palivá, biomasu ,bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody.

Zákon sa nevzťahuje na:

 • kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike),
 • kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.), čiže v: > budovách a pamätníkoch chránených z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty, kostoloch a iných budovách používaných ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia, >budovách, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky, > priemyselných stavbách, dielňach nebytových poľnohospodárskych budovách s nízkou spotrebou energie, > bytových budovách, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, samostatne stojacich budovách, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Pravidelnú kontrolu kotlov zabezpečuje vlastník budovy v ktorej je zariadenie umiestnené §3

Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 548/2008 Z. z.). Samostatná kontrola vykurovacej sústavy sa podľa zákona č. 17/2007 Z. z. nevykonáva, určí sa len interval kontroly pre kotol podľa prílohy 1 zákona (tabuľka) a ak je v čase výkonu kontroly tento kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa aj kontrola vykurovacej sústavy.

Podmienky vykonávania kontroly kotlov

Výkon pravidelnej kontroly kotlov môže podľa zákona vykonávať iba osoba oprávnená na výkon kontroly. Zákon stanovuje takéto podmienky pred začatím výkonu kontroly: -pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), – požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly,

Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu.

Správa sa vyhotovuje v troch rovnopisoch a v elektronickej forme, pričom dva rovnopisy správy zašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jeden rovnopis archivuje a elektronickú formu správy zašle oprávnená osoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii:

 • Ministerstva hospodárstva SR
 • Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

 

Menovitý výkon kotla (kW)      PalivoInterval pravidelnej kontroly (rok)
rodinné domy a bytové domyadministrarívne budovy ,školy viď príloha č.1 k zákonz č.314/2012 Z.z.
od 20 do 30 vrátanefosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu107
zemný plyn1512
biomasa, bioplyn1512
od 30 do 100 vrátanefosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu44
zemný plyn66
biomasa , bioplyn66
od 100fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu22
zemný plyn33
biomasa , bioplyn22

Záver

Cieľom pravidelnej kontroly kotlov je zaručiť efektívnu výrobu tepelnej energie pri maximálnom využití energie uvoľnenej z paliva a energie obsiahnutej v spalinách. Výsledkom kontroly je potvrdenie garantovanej účinnosti kotlov udávanej výrobcom a overenie podmienok optimálneho spaľovacieho procesu v kotloch, ktoré sú súčasťou zariadení v nevýrobných budovách.

Prehľad prác pri kontrole   vykurovacích systémov podľa zákona 314/2012 Z.z.  

Pokiaľ sa jedná o kotol starší ako 15 rokov je potrebné vykonať kontrolu vykurovacej sústavy.

Kontrola kotla:

 • identifikácia kotla a horáku
 • vizuálna kontrola kotla /únik paliva, vonkajší stav kotla, čistota okolia kotla , kvalita teplonosnej látky ,funkčnosť meracích prístrojov, systém riadenia kotla podľa návodu
 • kontrola dokumentácie / identifikačný štítok, návod na obsluhu , prev. poriadok, pripojenie kotla ,tepelný spád, dokumentácia montáže , kontrola umiestnenia, vetranie
 • zhodnotenie údržby /kontrola dokladov o prevedených opravách a údržbe/
 • funkčnosť kotla /skúška podľa návodu výrobcu ,kontrola ovládacích prvkov a regulácia/
 • určenie účinnosti kotla/obsah kyslíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, teplota spalín komínová strata , účinnosť spaľovania
 • porovnanie s hodnotami podľa vyhlášky 548/2008 Z.z

Individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy:

 • údaje o budove /merná plocha budovy , obostavaný objem budovy, kategória budovy, stav obalových konštrukcií , dodatočná tepelná izolácia ,vykurovacie zóny
 • kontrola vnútorných rozvodov tepla a teplej vody /druh vykurovacích telies, hydraulické pripojenie emitorov ,funkčná schéma, druh regulácie systému, údaje pripojených  systémov ,centrálna regulácia, prevádzka vykurovacích zón ,stav izolácie rozvodov tepla, príznaky nevyváženia vykurovacej sústavy
 • hodnotenie údržby vnútorných rozvodov tepla a teplej vody zo zistenia zjavných stôp uskutočňovania údržbárskych prác a identifikácia dokladov o údržbe a opravách
 • tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budovy /celková tepelná strata prechodom a vetraním , potrebný tepelný výkon na vykurovanie
 • výkon systému výroby tepla /potrebný tepelný výkon na vykurovanie a ohrev teplej vody, potrebný výkon tepelného zdroja.
 • potreba tepla na vykurovanie
 • kontrola na základe skutočnej spotreby paliva
 • posúdenie výkonu kotla vzhľadom na potrebu tepla budovy
 • návrh opatrení vyplývajúcich z kontroly