Tlakové zariadenia


Na základe osvedčenia S2010/01293/01/EIC COO/TZ a podľa  Vyhlášky 508/2009 vykonávame nasledovné odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení:  (teplovodné kotle , ohrievače vody a  expanzné nádoby)

Technické zariadenia tlakové skupina „A“ na : 

  1. b) – tlaková nádoba stabilná , ktorá neobsahuje nebezpečné plyny,pary alebo kapaliny s teplotou vyššou , jako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa , s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší jako 20 (200).

Technické zariadenia tlakové skupina „B“ na :  

  1. a) – vykurované alebo inak vyhrávané zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kapaliny pri teplote nižší , jako je bod varu , s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V.trieda)
  2. b) – tlaková nádoba stabilná , ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny,pary alebo kapaliny s teplotou vyššou , jako je ich bod varu pri tlaku  0,05 MPa , s objemom nad 1 liter a kterých bezpečnostný súčin je väčší jako 5 (50).

f )  – bezpečnostné príslušenstvo